Úvodní strana
 
Úvod > Úseky VMO Brno > Úsek Královo Pole< Zpět na seznam úseků

Úsek Královo Pole

Zcela dokončený úsek Královo Pole je příkladnou ukázkou systematického a celistvého dopravního řešení ve městě Brně. Skládá se ze dvou částí: z doposud nejdelšího brněnského tunelu, jehož náročná realizace ulehčila rezidenčním oblastem Králova Pole, a z části, která přiléhá areálu bývalé Královopolské strojírny a vede do městských částí Černá Pole a Lesná. Uprostřed úseku vznikla jedna z nějvětších křižovatek na městském okruhu, která připojuje Svitavskou radiálu (směrem na Kuřim a další obce severně od Brna).

Významné křižovatky a tunely

  • Mapa
  • Animace
  • Vizualizace
  • Fotogalerie
  • Popis
  • Prezentace

Úsek Královo pole – detailní popis

Stavba se dotýká rozsáhlého území v městských částech Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely značené jako Královopolský tunel I a II, dlouhé 1250 metrů.

Tunel I je trasován v ose Žabovřeské a Dobrovského ulice a tunel II paralelně asi 60 metrů jižněji v prodloužené ose Pešinovy ulice. Portál tunelů je na žabovřeském předpolí umístěn mezi most přes VMO na Korejské a MÚK na Hradecké ulici. Královopolský portál je umístěn mezi Poděbradovou a Košínovou ulicí. Stavba zahrnuje mimoúrovňové křižovatky VMO Žabovřeská– Hradecká a Hradecká–Královopolská v Žabovřeskách a část větví Dobrovského–Svitavská radiála přímo souvisejících s předpolím tunelů v Králově Poli.

V prostoru Dobrovského a Slovinské ulice je umístěno technologické centrum tunelů s velínem, rozvodnou a vyústěním vzduchotechniky. Významným prvkem, který eliminuje násilné rozdělení sídliště Žabovřesky komunikací VMO na dvě části (dnes spojené pouze jedinou lávkou), jsou dvě nové lávky pro pěší navržené v úseku překrytí VMO galeriemi, doplněna je rovněž třetí lávka v pokračování chodníku podél zástavby Hradecké ulice přes Dobrovského ulici, kde dosud pěší vazba k podchodu v ústí Tererovy chyběla. MÚK Žabovřeská–Hradecká je třípatrová. Ve spodní úrovni je hlavní trasa VMO zaústěna do tunelů. V meziúrovni je velká okružní křižovatka, do které jsou zapojeny ulice Hradecká, Dobrovského a rampy z VMO Žabovřeská. Tato křižovatka plní všesměrnou funkci pro místní dopravu.

V horní úrovni je samostatnými větvemi na mostech převedena tranzitující doprava směrů západ– sever (Svitavy) a jih–sever (z města). Tranzitní těžká nákladní doprava je však z VMO naváděna do tunelu a na Svitavy odbočí až vratnou rampou v MÚK Královopolský tunel – Svitavská radiála na opačné straně tunelu. Napojení VMO na místní komunikační síť městské části Žabovřesky je řešeno prostřednictvím mostu na Korejské ulici obousměrnou středovou rampou z VMO.

MÚK Hradecká je navržena ve dvou úrovních. Ve spodní úrovni, 3 metry pod současným terénem,je zachována světelně řízená křižovatka pro místní dopravu s úrovňovými přechody pro pěší. V horní úrovni na mostech, 3 metry nad současným terénem, je převedena doprava projíždějící územím ve směru na Svitavy. Most na Korejské ulici je půdorysně řešen ve tvaru písmene T. Ve směru Korejské ulice je navržen jako čtyřpolový, krajní pole slouží jako vjezd do navazujících galerií, střední pole vytváří křižovatku se sjízdnou rampou na VMO na Žabovřeské ulici umožňující vjezd a výjezd od tunelu.

 
vyrobila