Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > Silnice I/42 VMO Brno, Královopolský tunel - stav stavby k 1.12.2009

Silnice I/42 VMO Brno, Královopolský tunel – stav stavby k 1.12.2009

07. 12. 2009

Koncem roku 2009 vstoupila výstavba Královopolského tunelu do druhé poloviny. Pokračuje ražba podzemních objektů a jejich zabezpečení jak v podzemí, tak na povrchu. V každém z tunelů zbývá vyrazit zhruba 150 m. V současné době probíhá ražba v prostoru za ulicí Jana Babáka. Ze strany Žabovřesk je tunel budován v otevřeném výkopu,ze strany Králova Pole byla zahájena betonáž sekundárního ostění.

U dalšího podzemního objektu – technologického centra na ilici Slovinská byl ukončen výkop jámy na dno tunelu a zabezpečení, jsou vybetonovány základy a provádí se betonáž vestavby
podzemních podlaží.

 Z  objektů komunikací byli dokončeny a předány do užívání podchod Tererova, část komunikace Hradecká ve směru z centra, polovina komunikace Skácelova- Královopolská a komunikace  Korejská včetně  definitivního mostu. U lávky pro pěší na ulici Záhřebská se dokončují přístupové chodníky, osvětlení a terénní úpravy. Ke konci roku se těžiště prací na povrchu přesunulo ke křižovatce u benzínové čerpací stanice ÖMV. Zde bylo zřízeno provizorní  přemostění zahloubené části ulice Královopolská, provádí se zakládání a betonáž opěr a pilířů mostu mimoúrovňové křižovatky. Dále se zahlubuje druhá polovina ulic Skácelova a Královopolská. Na mostě Hradecká je rozestavěna větev přes budoucí rondel v prostoru mezi ulicemi Žabovřeská, Hradecká a Dobrovského.
V pokročilém stavu je betonáž opěrných zdí a galerií na ul. Žabovřeské, dokončeny jsou opěrné zdi v prostoru křížení s Korejskou.
Ke konci se chýlí  úpravy na ulici Sv. Čecha i terénní a parkové úpravy vnitrobloku mezi Dobrovského a Pešinovou.
Zlikvidovány jsou jamy pro kompenzační injektáže, které byly ukončeny. Provedením nové kanalizace byla zahájena rekonstrukce ulice Veleslavínovy.
Se stavebními prácemi na podzemních objektech a objektech komunikací souvisejí i probíhající  úpravy a přeložky velkého množství inženýrských sítí.

 
vyrobila