Úvodní strana
 
Úvod > Aktuality > Práce na tunelech Dobrovského zastaveny

Práce na tunelech Dobrovského zastaveny

22. 12. 2010

Vážení spoluobčané, v souvislosti s pozbytím právní moci stavebního povolení na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ ( pro veřejnost známé jako Tunely Dobrovského spojující městské části Žabovřesky a Královo Pole ) se ve veřejných sdělovacích prostředcích objevují zprávy, vyjádření či komentáře, z nichž je patrná nedostatečná informovanost. Jménem ŘSD chceme touto zprávou, proto informovat k čemu vlastně došlo a zejména o faktických krocích, které v nejbližší době nastávají.

K čemu vlastně došlo?

Po třech letech rozhodl Městský soud v Praze o žalobě občanského sdružení VMO Brno, za nějž jedná a na veřejnosti vystupuje Ing. Štěpaník, a rozsudkem vyhlášeným dne 27. října 2010 zrušil rozhodnutí o odvolání Ministerstva dopravy ČR ve věci stavebního povolení na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ a věc vrátil mu k dalšímu řízení. V důsledku toho pozbylo právní moci stavební povolení na tuto stavbu. Soud dal za pravdu námitce občanského sdružení, že nebyly dodrženy zákonné limity v oblasti ochrany před hlukem.

To všechno i přes to, že ze strany investora i správních orgánů  bylo dostatečně zdůvodněno a doloženo, že dodržení hlukových limitů pro chráněný venkovní prostor není technicky možné zajistit tak, aby stavba vyhovovala všem ostatním legislativním požadavkům. 

Následky výše uvedeného rozhodnutí jsou:

  • stavba je sice již z více než dvou třetin postavena, a v listopadu 2011 se plánovalo uvedení tunelu do předčasného provozu, ale dnes je téměř jisté, že v důsledku pozbytí právní moci stavebního povolení, nebude možné termín předpokládaného uvedení tunelu do provozu dodržet,
  • opozdí se i plánované převedení dopravy na již ukončené větve, se kterým jsme počítali v prosinci roku 2010,
  • dalším důsledkem pozbytí právní moci stavebního povolení bude přetrvání nynějšího neutěšeného stavu uzavírek, dopravních omezení a nutných objížděk, která snižují propustnost komunikační sítě nejen v nejbližším okolí stavby, ale i ve vzdálenějším městském prostoru, kde se v době dopravní špičky tvoří dlouhé kolony,
  • s ohledem na omezenou životnost provizorních komunikací na ulici Žabovřeská může mít zastavení stavby fatální následky pro nejen pro dopravu, ale i obyvatele přilehlých městských částí.

Z důvodu pozbytí právní moci stavebního povolení nejsme oprávněni pokračovat v realizaci stavby.

V současné době bylo nařízeno zhotoviteli stavby od 22. 12. 2010 ukončení všech stavebních prací na objektech postižených zneplatněním stavebního povolení. Zhotovitel je od tohoto data oprávněn provádět pouze práce nezbytné k zabránění škod na majetku, zdraví a životním prostředí.
Pro úplnost ještě zmiňujeme, že některé vedlejší stavební objekty měly svá samostatná povolení, která zůstávají v platnosti a budou nadále realizována.

Současný stav je, jak pro stavebníky, tak pro veřejnost, nevyhovující a působí všem mnoho komplikací. Proto jsou další kroky ŘSD vedeny snahou k rychlému rozhodnutí tohoto komplikovaného problému, tak aby byly nalezeny smysluplná řešení.

O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat. 

 
vyrobila